Diagnosekriterier for asperger syndrom

Publisert: fredag 25. mai 2007

Tabell 1: Diagnostiske kriterier for Aspergers syndrom fra Gillberg og Gillberg (1989)

1. Store problemer i forhold til gjensidig sosialt samspill (uttalt egosentrisk)
(minst to av følgende)
a. manglende evne til samvær med jevnaldrende
b. ingen trang til samvær med jevnaldrende
c. manglende evne til å oppfatte sosiale signaler
d. sosial og følelsesmessig upassende adferd.

2. Snevre interesser
(minst en av følgende)
a. som utelukker andre beskjeftigelser
b. som gjentar på en stereotyp måte
c. mer opptatt av fakta viten enn av meningsfullhet.

3. Gjentagelse av rutiner
(minst en av følgende)
a. som påvirer og innskrenker personens egen tilværelse
b. som påtvinges andre mennesker.

4. Påfaldende forhold vedrørende tale og språk
(minst tre av følgende)
a. forsinket utvikling
b. overflatisk sett perfekt ekspressivt språk
c. formelt pedantisk språk.
d. Eiendommelig språkmelodi, påfallende stemmeføring.
e. Nedsatt språkforståelse inklusiv misforståelser vedrørende bruk av metaforer
Og underforstått betydning.
5. Problemer vedrørende nonverbal kommunikasjon
(minst en av følgende)
a. begrenset bruk av gester
b. klosset/keitet kroppsspråk
c. mimikkfattig
d. avvikende ansiktsutrykk
e. eiendommelig, stivt blikk

6. Motorisk klossethet
Dårlig resultat ved utviklingsneurologisk undersøkelse. 


Tabell 2: Diagnostiske kriterier for Aspergers syndrom fra Szatmari, Bremner og Nagy (1989)

1. Sosial isolasjon
(minst to av følgende)
a. ingen nære venner
b. unngår andre
c. uinteressert i å få venner
d. en einstøing

2. Mangelfullt sosialt samspill
(minst en av følgende)
a. nærmer seg andre utelukkende for å få egne behov tilgodesett
b. klossete forsøk på sosialt samspill
c. ensidig reaksjon over for jevnaldrende
d. problemer med å fornemme andres følelser
e. likeglad med andres følelser

3. Mangelfull nonverbal kommunikasjon
(minst en av følgende)
a. begrenset ansiktsmimikk
b. det er vanskelig å lese barnets/personens følelser
c. Kan ikke uttrykke hensikt med blikket.
d. Ser ikke på andre
e. Bruker ikke hendene til å uttrykke seg med
f. Gestene er grov og klossete
g. Kommer for tett på andre

4. Merkelig tale
(minst to av følgende)
a. avvikende tonefall
b. snakker for mye
c. snakker for lite
d. mangel på evne til å inngå og skape sammenheng i samtale
e. særegen og privat bruk av ord
f. repetitive mønster i praten

Tabell 3: Diagnostiske kriterier for Aspergers forstyrrelser fra DSM-IV (1994)

A. Kvalitative forstyrrelser i sosialt samspill som viser seg ved minst to av følgende:
1. uttalt forringet evne til å bruke variert nonverbal atferd så som øyenkontakt, ansiktsutrykk, kroppsholdning og gester som et ledd i det sosiale samspill.
2. ikke i stand til å etablere vennskap med jevnaldrende, svarende til utviklingsnivået
3. manglende lyst til spontant å dele glede, interesser eller aktiviteter med andre mennesker (delaktiggør for eksempel ikke andre mennesker i ting av interesse for personen, ved å vise det eller peke på det).
4. Manglende sosial eller følelsesmessige gjensidighet.

B. Begrenset, repetitive og stereotype mønstre i atferd, interesser og aktiviteter,
Manifestet ved minst en av følgende:
1. uttalt opptatthet av en eller flere stereotype og begrensede interesser, som er avgjørende med hensyn til intensitet eller fokus.
2. tilsynelatende ubøyelig fastholden av spesifikke, formålsløse rutiner eller ritualer.
3. stereotype og repetive motoriske manér (for eksempel hånd- eller finger-basken eller –vriden, eller komplekse kroppsbevegelser).
4. vedvarende opptatthet av delelementer eller ting.

C. Forstyrelsen forårsaker klinisk signifikant forringelse av de sosiale, arbeidsmessige eller andre viktige funksjoner

D. Der er ingen signifikant forsinkelse i den generelle språkutvikling (for eksempel brukes enkeltord ved 2 års alderen og kommunikative setninger ved 3 års alderen).

E. Der er ingen klinisk signifikant forsinkelse av den kognitive utvikling eller i utviklingen av alderssvarende selvhjelpsferdigheter, tilpasningsevne (bortsett fra når det dreier seg om sosialt samspill) og nysgjerrighet over for omgivelsene i barndommen.

F. Kriteriene for anden spesifikk gjennomgripende utviklingsforstyrrelser eller for schizofreni er ikke oppfylt.


Tabell 4: Diagnostiske kriterier for Aspergers syndrom fra ICD-10 (WHO, 1993)

A. Der er ikke generell forsinkelse av den språklige eller kognitive utvikling. Diagnosen fordrer at enkelord skal ha vært uttalt ved 2-årsalderen eller tidligere, og at kommunikative setninger brukes ved 3-årsalderen eller tidligere. Selvhjelpsferdigheter, tilpassningsevne og nysgjerrighet over for omgivelsene gjennom de første 3 år skal være på linje med normal intellektuell utvikling. Den motoriske utvikling kan imidlertid være noe forsinket og motorisk klossethet er alminnelig (uten dog å være et nødvendig diagnostisk kriterium). Enkeltstående spesielle evner, ofte relatert til unormal sterk opptatthet av interesser er alminnelig, men ikke nødvendige for diagnosen.

B. Kvalitative avvikelser i gjensidig sosial samspill, manifestet ved minst to av følgende:
a. Bruker ikke øyenkontakt, ansiktsutrykk, kroppsholdning og gestikulasjon på en passende måte som et ledd i regulering av det sosiale samspill.
b. Ikke i stand til å utvikle (avstemt til den mentale alder og tross tilstrekkelige muligheter) vennskap med jevnaldrende som innbefatter felles interesser, aktiviteter og følelser.
c. Manglende sosio-emosjonell gjensidighet som viser seg gjennom nedsatt eller avvikende reaksjon på andres menneskes følelser og, eller manglende situasjonsfornemmelse, og eller svak integrasjon av sosial, emosjonell og kommunikativ atferd.
d. Manglende lyst til spontant å dele fornøyelser, interesser eller aktiviteter med andre (for eksempel delaktiggjør ikke andre i ting av interesse for personen, ved å vise det eller utpeke det).

C. Personen utviser usedvanlig interesse og omfattende interesser eller innsnevrende, repetitive og stereotype atferd- interesse- og aktivitetsmønster, manifestet ved minst en av følgende:
a. En uttalt opptatthet av stereotype, innsnevret interesser, som er avvikende med hensyn til innhold eller fokus og eller opptatthet av en eller flere interesser, avvikende med hensyn til intensitet og omfang, men ikke innhold eller fokus.
b. Umiddelbar tvangspreget fastholden ved spesifikke formålsløse rutiner eller ritualer.
c. Stereotype, repetitive motoriske manérer, omfattende hånd- eller fingerbasken eller –vriden, eller komplekse kroppsbevegelser.
d. Opptatthet av delelementer eller detaljer uten funksjonell betydning ved leketøy (så som farge, berøringsfornemmelse eller lyden/snurren som den frembringer).

De siste to stereotype atferdsmønstre ses dog sjeldnere enn ved infantil autisme

D. Forstyrrelsen forklares ikke ved andre utviklingsforstyrrelser eller tilstander: schizofreni, schizotypisk tilstand, obsessiv –kompulsiv tilstand, tvangspreget personlighetsforstyrrelse, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser eller tilknytningsforstyrrelser.